O nás

Představujeme Vám KLEMENT Holding

KLEMENT Holding zastřešuje a koordinuje šest samostatných společností, založených na profesionální práci kvalifikovaných odborníků a moderním technickém vybavení. Každá ze společností v rámci holdingového uspořádání plní specifickou roli a specializované týmy odborníků se profesionálně a výhradně věnují každému projektu ze segmentu svého působení v oblastech stavební a strojírenské výroby.Holdingová struktura
Společnosti skupiny KLEMENT

KLEMENT a.s. realizuje všechny druhy staveb, počínaje občanskou a bytovou výstavbou, rekonstrukcemi významných budov včetně památkově chráněných objektů, ekologickými projekty, jakými jsou odstraňování starých ekologických zátěží, sanace a rekultivace, přes realizaci dopravních staveb na dálnicích a železnicích, inženýrských staveb a staveb pro průmysl. Strojírenskou výrobu realizuje KLEMENT a.s. ve výrobních halách střediska obrábění v areálu společnosti v Hliňanech. V rámci své výrobní činnosti zajišťuje KLEMENT a.s. dílčí i komplexní dodávky strojních dílů a technologií, zejména v oblasti projektů pro energetický průmysl a povrchové doly.Portfolio společnosti KLEMENT Construction a.s., jejíž hlavní oblastí působnosti je realizace staveb pro energetiku a průmysl, tvoří především stavby dálkové přenosové sítě, stavby realizované v rámci obnovy velkých tepelných a paroplynových elektráren a stavby rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí a transformátorových stanic. Týmy odborně kvalifikovaných specialistů nabízí svým zákazníkům komplexní spolupráci ve všech realizačních etapách projektu, počínaje zpracováním odborného návrhu, včetně alternativních řešení, přes vlastní realizaci až po záruční servis.TCHAS ŽD s.r.o. nabízí realizaci stavebních záměrů v oblasti železniční dopravy, ve všech realizačních etapách, od projektové přípravy přes vlastní výstavbu až po konzultace školených odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru pozemního a železničního stavitelství, kteří vlastní certifikáty o absolvování všech potřebných drážních zkoušek a školení.Společnost TRANSPORTA Technology s.r.o., se svým profesionálním přístupem a odborníky s dlouholetou praxí, nabízí spolupráci v různých oblastech technologicko-strojírenské výroby. V rámci portfolia činností nabízí systémová řešení v energetickém a výrobním segmentu trhu, formou dodávek na klíč a věnuje se konstruování a výrobě dílčích komponent, jakými jsou produkty pro větší technologické celky, které dodává na trh pod obchodní značkou TRANSPORTA. Hlavní zaměření společnosti je do oblasti výroby energie, ekologizace (odsíření) tepelných zdrojů, skladování a dopravy sypkých hmot, odpadů a všech druhů paliv. Mezi specializace společnosti patří rovněž dodávky a montáže technologií pro důlní a zpracovatelský průmysl.

KLEMENT Holding a.s. a KLEMENT Majetková a.s. zajišťují administrativní správu všech firem skupiny KLEMENT a nakládání s jejím movitým i nemovitým majetkem.

Oblasti působnosti
Stavby pro energetiku


Dodávky stavebních prací pro energetiku, představující především stavby realizované v rámci výstavby, obnovy a rekonstrukce dálkových přenosových sítí pro společnosti ČEPS a.s. a ČEZ Distribuce, a.s., částí stávajících uhelných a paroplynových elektráren a stavby rozvoden vysokého a velmi vysokého napětí a transformátorových stanic, v současné době patří mezi hlavní pilíře činnosti společností KLEMENT a.s. a  KLEMENT Construction a.s.  

Dopravní  a inženýrské stavbyAktivity v oblasti výstavby a modernizace železniční dopravy, silniční, dálniční a inženýrské sítě doplňují široké portfolio činností společnosti KLEMENT a.s. V rámci realizace železničních staveb dochází k obnovám a rekonstrukcím železničního spodku a svršku, výstavbě mostů, podchodů, propustků a ostatních doprovodných objektů. Nedílnou součástí silničních staveb jsou i opěrné a protihlukové stěny, monolitické kanalizační stoky, stavby a opravy propustků, zemní práce, oplocení a další související silniční a dálniční objekty. V oblasti inženýrských staveb se akciová společnost KLEMENT zaměřuje především na výstavbu a rekonstrukci čistíren odpadních vod a průmyslových i městských kanalizací.

Rekonstrukce významných objektů


Společnost KLEMENT a.s. realizuje zakázky v oblasti rekonstrukcí historicky a technicky významných budov, památkově chráněných objektů či objektů v památkových zónách měst a obcí, u nichž je kladen důraz na zachování maxima původních materiálů a konstrukcí a provedení restaurátorských prací.


Technologické celky


V oblasti realizace dodávek pro energetický průmysl a pro povrchové doly společnost KLEMENT a.s.  získala za dobu svého působení na strojírenském trhu širokou praxi a know how. V těchto segmentech se společnosti KLEMENT a.s., KLEMENT Construction a.s. a TRANSPORTA Technology s.r.o. podílí na dílčích i komplexních dodávkách náročných a ojedinělých technologií. Společnost KLEMENT Holding a.s. je také výlučným vlastníkem průmyslových práv, poskytovatelem původní projektové dokumentace a držitelem ochranné známky TRANSPORTA v České republice i v zahraničí.

Průmyslové objekty a technologie


Společnosti KLEMENT a.s. a KLEMENT Construction a.s. zajišťují komplexní dodávky technologických celků včetně specifických a velmi složitých technologií pro energetický a těžební průmysl. Zaměstnanci technologického oddělení těchto společností čerpají ze svých dlouholetých zkušeností v tomto odvětví a zákazníkům jsou schopni nabídnout řešení každého projektu s využitím nadstandardních a moderních metod na vysoké technicko - technologické úrovni.


Pozemní stavby


KLEMENT a.s. působí jako generální dodavatel staveb pozemních a občanských staveb, obytných a bytových souborů na celém území České republiky. Zaměstnanci mají dlouhodobé zkušenosti s výstavbou administrativních budov, hotelů a sportovních zařízení pro veřejné i privátní investory.  Díky své dlouholeté praxi umějí zákazníkům nabídnout i technicky a technologicky náročná řešení. Velký důraz je vždy kladen na snížení budoucích provozních nákladů z hlediska energetické náročnosti v těchto stavbách.

 
Sanace a rekultivace


Dlouholeté zkušenosti s rekultivacemi v oblasti hnědouhelných lomů, které vyžadují rozsáhlé zásahy do terénu, přemísťování velkých objemů zeminy, sanace a zpevňování svahů, demoliční zásahy i budování nových objektů má společnost KLEMENT. Součástí těchto objemově náročných prací je i budování přístupových a transportních tras pro těžkou stavební a těžební techniku. KLEMENT a.s. disponuje  vyškolenými pracovníky i speciální technikou, která umožňuje tyto práce kvalifikovaně provádět.

 
Středisko obráběníVýrobní zázemí Střediska obrábění společnosti KLEMENT a.s., sestává ze dvou hal vybavených moderním strojním zařízením pro sváření a zámečnickou výrobu, včetně CNC soustruhů a speciální výrobní linky pro opravy a repase válečků pro dálkovou pasovou dopravu. Tým kvalifikovaných odborníků nabízí svým zákazníkům poradenství a zpracování odborných návrhů způsobu obrábění, využití vhodných materiálů včetně tepelné a povrchové ochrany výrobků. Nedílnou součástí výroby je také zajištění montážních a demontážních prací a uvedení technologických celků do provozu. 

Identifikační údaje
KLEMENT Holding a.s.
Hliňany 18
400 02 Řehlovice

IČ: 045 36 002

Spisová značka:
B 2584 vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem
Struktra společnosti
Bezpečnost informací